APLIKIMI PËR SPORTISTËT


Për tu bërë pjesë në hapësirën 
Talenti Sportiv

Jemi shumë të interesuar
për të publikuar së bashku
 historinë tuaj në sport. 
Promovimi i pasionit tuaj
në vendin e duhur dhe ideal.
Këtu sportisti ndihet njeri, 
sepse ai vjen ashtu siç dëshiron!